WARUNKI

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ELECTROLUX WITAMY NA STRONIE FIRMY AB ELECTROLUX („ELECTROLUX”). PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ („STRONY”) NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. ZE STRONY MOŻNA KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH. KORZYSTANIE Z TEJ STRONY ORAZ POBIERANIE Z NIEJ MATERIAŁÓW JEST RÓWNOZNACZNE ZE ZGODĄ NA WARUNKI PRZEDSTAWIONE W DALSZEJ CZĘŚCI TEGO DOKUMENTU. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE POWINIEN KORZYSTAĆ ZE STRONY ANI POBIERAĆ Z NIEJ MATERIAŁÓW. ODWIEDZENIE STRONY OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW.


Użyte ilustracje, nazwy marek handlowych i opisy służą tylko do identyfikacji produktu i pełnią funkcję odnośników. Wszystkie parametry, także dotyczące instalacji, należy sprawdzić w odpowiedniej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji

Ciasteczka 
AB Electrolux (publ.) używa „ciasteczek” w celu podniesienia jakości odwiedzin użytkowników na stronie firmy Electrolux. Pliki „ciasteczek” są przesyłane na komputer użytkownika w celu identyfikacji danego użytkownika, a także zapisania osobistych preferencji i informacji technicznych. Używamy 

a) Stałych plików „ciasteczek” (plików, które zostają na komputerze do momentu ich usunięcia)
b) Tymczasowych plików „ciasteczek” (plików, które zostają na komputerze do momentu zamknięcia przeglądarki)

„Ciasteczka” same w sobie nie zawierają ani nie są źródłem żadnych informacji prywatnych. W przypadku przesłania informacji prywatnych przez stronę firmy Electrolux może dojść do powiązania tych informacji z danymi zapisanymi w ciasteczkach. 

Jeśli użytkownik nie zgadza się z użyciem ciasteczek przez firmę AB Electrolux (publ.), może zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby przeglądarka nie przyjmowała ciasteczek (instrukcje dotyczące zmiany ustawień przeglądarki w zakresie obsługi ciasteczek powinny znajdować się w pomocy przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień może uniemożliwić dostęp do niektórych części strony firmy Electrolux. 

W przypadku pytań dotyczących użycia ciasteczek prosimy o kontakt pod adresem webmaster@electrolux.se 

Licencja 
Firma ELECTROLUX udziela użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenaszalnego i ograniczonego prawa do dostępu do Strony i materiałów na niej zawartych, a także do korzystania z nich i wyświetlania, na podstawie warunków zawartych w niniejszej Umowie. Użytkownik deklaruje, że nie będzie podejmował jakichkolwiek działań mających na celu zakłócenie działania Strony. 

Firma ELECTROLUX upoważnia użytkownika do przeglądania i pobierania informacji („Materiałów”) zawartych na stronie wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Upoważnienie to nie stanowi przeniesienia praw do Materiałów ani do ich kopii i podlega poniższym ograniczeniom: 1) należy zachować wszelkie informacje dotyczące praw autorskich i innych praw, zawarte we wszystkich egzemplarzach pobranych materiałów; 2) nie wolno w żaden sposób modyfikować Materiałów, reprodukować ich, prezentować publicznie, używać, rozpowszechniać lub korzystać z nich w inny sposób w jakimkolwiek publicznym lub komercyjnym celu; 3) nie wolno przekazywać Materiałów innym osobom, o ile nie zostaną one poinformowane o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków i nie wyrażą zgody na nie. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich dodatkowych ograniczeń zawartych na Stronie, które mogą ulegać okresowej aktualizacji. Strona i wszystkie zawarte na niej Materiały podlegają ochronie na mocy międzynarodowych praw autorskich i traktatów. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie międzynarodowego prawa autorskiego podczas korzystania ze Strony oraz na zapobieganie nieupoważnionemu kopiowaniu Materiałów. O ile nie wyrażono tego wprost, firma ELECTROLUX nie udziela jednoznacznego ani domniemanego prawa użytkownikowi do patentów, projektów, znaków handlowych, praw autorskich ani tajemnicy handlowej. 

Konta użytkowników 
Dostęp do niektórych ograniczonych części Strony może wiązać się z koniecznością założenia konta. W takim przypadku konieczne jest przejście procesu rejestracji obejmującego podanie pełnych i dokładnych informacji zgodnie z odpowiednim formularzem rejestracyjnym. Konieczne będzie także wybranie hasła i nazwy użytkownika. Na użytkowniku spoczywa pełna odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i nazwy konta. Ponadto użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane w ramach danego konta. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić firmę ELECTROLUX o wszelkich przypadkach nieupoważnionego korzystania z konta oraz o wszelkich naruszeniach zabezpieczeń. Firma ELECTROLUX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące powstać w wyniku działania innych osób korzystających z hasła i nazwy użytkownika. 

Gwarancje udzielone przez Użytkownika 
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystał ze Strony zgodnie z niniejszą Umową oraz prawami i przepisami wynikającymi z niej oraz że będzie przestrzegał wszelkich istniejących i przyszłych regulaminów i warunków Strony. Użytkownik zgadza się, że nie będzie używał Strony do: (a) przesyłania spamu lub innych niechcianych wiadomości; (b) podawania się za firmę ELECTROLUX lub kogokolwiek innego; (c) zmiany nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia źródła wiadomości i treści przekazywanych na Stronie; (d) podawania fałszywych informacji na temat własnych powiązań z osobami lub podmiotami; (e) działania w sposób, który negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze Strony przez innych użytkowników; (f) angażowania się w działalność, która sprzeczna byłaby z obowiązującym prawem; (g) przesyłania lub publikowania jakichkolwiek materiałów, które naruszają lub łamią prawa innych osób lub które są niezgodne z prawem, obraźliwe, zniesławiające, wulgarne lub w inny sposób niedopuszczalne, lub które zawierają jakąkolwiek reklamę lub zachętę do nabywania produktów lub usług; (h) zbierania lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników, jeśli tacy użytkownicy nie udzielili do tego wyraźnego upoważnienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na udzielenie powyższych gwarancji, nie może korzystać ze Strony, zaś firma ELECTROLUX nie będzie prawnie zobowiązana tą Umową i zastrzega sobie wszelkie prawa w związku z nieprzestrzeganiem powyższych postanowień. 

Ponadto Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczyć firmę ELECTROLUX, jej podmioty powiązane, pracowników, kierownictwo i przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami i kosztami, włączając w to koszty obsługi prawnej, wynikającymi z korzystania z tej Strony. 

Zmiany 
Firma ELECTROLUX zastrzega sobie wyłączne prawo do zmian, modyfikacji, dodawania i usuwania dowolnych fragmentów tej Umowy, w całości lub w części, w dowolnym czasie. Zmiany w Umowie obowiązują od momentu opublikowania na Stronie informacji o takich zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony po ogłoszeniu informacji o zmianach w Umowie będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na te zmiany. 

Firma ELECTROLUX może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia anulować lub zmienić dowolny fragment Strony, usunąć błędy lub braki na Stronie, wprowadzać dowolne zmiany na Stronie oraz w materiałach, produktach, programach, usługach i cenach (jeśli dotyczy) opisanych na Stronie, zawiesić lub przerwać czynności w związku z dowolnym aspektem Strony, włączając w to dostępność dowolnych funkcji na Stronie. Firma ELECTROLUX może nałożyć ograniczenia na określone funkcje i usługi oraz ograniczyć dostęp do części lub całości Strony bez uprzedzenia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności. Firma ELECTROLUX może unieważnić autoryzację, prawa i licencje wymienione powyżej w dowolnej chwili. Po takim unieważnieniu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zniszczyć wszystkie Materiały. 

Uznanie praw własności intelektualnej 
Użytkownik uznaje, że wszelkie prawa własności intelektualnej, włączając w to między innymi prawa autorskie, patenty, know-how, informacje poufne, prawa dostępu do baz danych oraz prawa do znaków towarowych i projektów (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) dotyczące Strony posiada firma ELECTROLUX lub jej licencjodawcy. Wszelkie prawa własności wynikające z wartości firmy i praw własności intelektualnej powstałe przez wykorzystanie tych praw własności intelektualnej posiadanych przez firmę ELECTROLUX odbywają się z korzyścią dla firmy ELECTROLUX. 

Informacje przekazywane przez Użytkownika 
Polityka prywatności powiązana z tą Stroną chroni wszelkie identyfikowalne dane osobowe, które Użytkownik może przekazać firmie ELECTROLUX przez tę Stronę. Jednak nie należy przekazywać firmie ELECTROLUX żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji przez tę Stronę. Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie informacje lub materiały, jakie on sam lub inne osoby działające w jego imieniu podadzą firmie ELECTROLUX, nie będą uważane za poufne lub prawnie zastrzeżone. Podając wszelkie takie informacje lub materiały firmie ELECTROLUX, Użytkownik całkowicie przekazuje na rzecz firmy ELECTROLUX wszelkie prawa własności intelektualnej do takich informacji i materiałów, zaś firma ELECTROLUX może swobodnie wykorzystywać, powielać, prezentować, wykonywać publicznie, przekazywać, dystrybuować, modyfikować, dokonywać cesji i licencjonować takie informacje i materiały. Ponadto Użytkownik zgadza się, że firma ELECTROLUX może swobodnie wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje lub know-how, które Użytkownik lub osoby działające w jego imieniu przekażą firmie ELECTROLUX. Użytkownik ponadto gwarantuje, że nie będzie przekazywać firmie ELECTROLUX żadnych informacji ani materiałów, które są obraźliwe, obsceniczne, napastliwe lub zawierają groźby, lub w inny sposób są niezgodne z jakimkolwiek mającym zastosowanie prawem, ani zawierających materiały stanowiące własność innego podmiotu. Firma ELECTROLUX, według własnego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony. 

Bezpieczeństwo 
Zabrania się: (a) używania urządzeń lub oprogramowania, które mogłyby zakłócić działanie Strony; (b) podejmowania jakichkolwiek działań, które nakładałyby nieproporcjonalnie duże lub nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Strony (takie jak wysyłanie dużych ilości wiadomości mailowych – „spamowanie”); (c) ingerowania lub dokonywania manipulacji w oprogramowaniu Strony lub w jej funkcjonalności. Obejmuje to umieszczanie na Stronie materiałów zainfekowanych wirusami, trojanami, bombami zegarowymi lub innymi elementami, które mogą zakłócić, uszkodzić lub zniszczyć strukturę programistyczną Strony. 

Strony internetowe osób trzecich. 
Firma ELECTROLUX nie zobowiązuje się do monitorowania i do analizowania zawartości stron internetowych osób trzecich ani nie jest odpowiedzialna za poprawność i niezawodność jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich. Ponadto firma ELECTROLUX może umieścić na Stronie łącza do stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. Korzystanie z tych Stron oznacza opuszczenie tej Strony. Odwiedzając dowolną Stronę przez łącze, Użytkownik robi to na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających przed wirusami lub innymi szkodliwymi elementami. Firma ELECTROLUX nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek połączonych Stron Internetowych lub do informacji znajdujących się na nich ani do opisanych na nich produktów lub usług. Łącza nie sugerują, że firma ELECTROLUX lub ta Strona sponsorują, wspierają, są powiązane lub stowarzyszone, lub są prawnie upoważnione do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanych w łączach lub dostępnych przez nie lub że jakakolwiek połączona Strona jest upoważniona do używania znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich firmy ELECTROLUX lub któregokolwiek z jego podmiotów powiązanych lub zależnych. 

Łącza zewnętrzne do Strony 
Wszystkie łącza kierujące do Strony muszą być zatwierdzone pisemnie przez firmę ELECTROLUX z wyjątkiem poniższych sytuacji, gdzie firma ELECTROLUX wyraża na nie zgodę: (i) łącze ma charakter tekstowy, zawiera jedynie nazwę „ELECTROLUX” i nie zawiera żadnych własnych znaków towarowych firmy ELECTROLUX lub jej licencjodawców; (ii) łącze „wskazuje” jedynie na stronę www.electrolux.com, a nie na podstrony; (iii) łącze użyte przez Użytkownika wyświetla daną stronę w pełnym oknie przeglądarki, po którym można swobodnie nawigować i z którego można swobodnie korzystać, a nie w „ramce” na podłączonej Stronie internetowej; (iv) wygląd, położenie i inne cechy łącza nie mogą stwarzać błędnego wrażenia, że podmiot lub jego działalność lub produkty są związane z firmą ELECTROLUX lub są sponsorowane przez nią, nie mogą one również szkodzić lub podważać renomy kojarzonej z nazwą i znakami towarowymi firmy ELECTROLUX lub Podmiotów Stowarzyszonych. Firma ELECTROLUX zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na łącze w dowolnym czasie, według własnego uznania. 

Wyłączenie gwarancji dorozumianych. 
Chociaż dołożono starań, by zapewnić dokładność informacji na tej Stronie, firma ELECTROLUX nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. FIRMA ELECTROLUX NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW LUB NIEZAWODNOŚCI JAKICHKOLWIEK PORAD, OPINII, OŚWIADCZEŃ ANI INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH PRZEZ STRONĘ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE POLEGANIE NA TAKICH OPINIACH, PORADACH, OŚWIADCZENIACH LUB INFORMACJACH ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. TREŚCI PRZEKAZYWANE SĄ NA ZASADACH: TREŚĆ „TAKA, JAKA JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA ELECTROLUX WYRAŹNIE WYKLUCZA OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJE DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, ŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ, NIENARUSZANIA LUB W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI. FIRMA ELECTROLUX NIE GWARANTUJE ANI NIE DOKONUJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA TEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE PRZESYŁANE INFORMACJE MOGĄ BYĆ PRZEJMOWANE. FIRMA ELECTROLUX NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA LUB SERWERY, KTÓRE JĄ UDOSTĘPNIAJĄ, LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE PRZESYŁANE PRZEZ FIRMĘ ELECTROLUX SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI SĄ WYŁĄCZONE Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM PRAWO ZABRANIA ICH WYŁĄCZENIA. 

Ograniczenie odpowiedzialności 
FIRMA ELECTROLUX W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, KARNE, SPECJALNE LUB NIEPRZEWIDZIANE SZKODY (ŁĄCZNIE Z UNIEMOŻLIWIENIEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ KONTRAKTÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH LUB INFORMACJI, LUB PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI) WYNIKAJĄCE, POWSTAŁE LUB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI, LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, NAWET JEŻELI FIRMA ELECTROLUX ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. OPRÓCZ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, FIRMA ELECTROLUX W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI, POMINIĘCIA I INNE WADY LUB NIEDOGODNOŚCI, LUB NIEAUTENTYCZNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE. 

Obowiązek ograniczenia strat. 
Bez naruszenia ograniczenia odpowiedzialności przedstawionego w niniejszej Umowie, Użytkownik podejmie wszelkie rozsądne działania w celu ograniczenia swoich strat powstałych w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działaniem (dotyczącym zaniedbania, naruszenia umowy lub innych), jakie może wszcząć przeciwko firmie ELECTROLUX. 

Uwagi 
Wszelkie odwołania do „pism”, „powiadomień” i „informacji przekazanych” oraz wszelkich podobnych wyrażeń obejmują elektroniczne metody komunikacji (na przykład e-mail), pod warunkiem, że strona opierająca się na takiej komunikacji zachowuje akceptowane dowody, że komunikacje te wysłano i otrzymano. 

Wyłączne zadośćuczynienie 
Jeśli firma ELECTROLUX nie spełni postanowień wynikających z niniejszej Umowy, zobowiązuje się do ich spełnienia lub, według własnego uznania, do unieważnienia tej umowy, na podstawie uprzedniej publikacji na tej stronie internetowej, skierowanej do Użytkownika. Niniejszy zapis zawiera wyłączne zadośćuczynienie należne Użytkownikowi, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, wynikające z niespełnienia postanowień przez firmę ELECTROLUX. 

Całość umowy i rozdzielność postanowień 
Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między firmą ELECTROLUX a Użytkownikiem w zakresie korzystania Użytkownika ze Strony. Wszelkie podstawy roszczenia, jakie Użytkownik może mieć w odniesieniu do jego korzystania ze Strony, muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania podstawy roszczenia. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwy uzna jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jej część za niewykonalne, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym zakresie dopuszczalnym zgodnym z intencją Umowy, a pozostała treść Umowy zachowa pełną moc i skuteczność. 

Prawa stron trzecich. 
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, osoba niebędąca stroną tej Umowy nie ma prawa do egzekwowania jej warunków. 

Sąd właściwy. 
Ta Strona jest nadzorowana, obsługiwana i administrowana przez biura firmy ELECTROLUX w Szwecji. Firma ELECTROLUX nie udziela gwarancji, że materiały na tej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach poza Szwecją, a dostęp do nich z terytoriów, na których ich zawartość jest nielegalna, jest zabroniony. Użytkownik korzystający ze Strony z lokalizacji poza Szwecją ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów miejscowych. Niniejsza Umowa podlega prawu Królestwa Szwecji, bez wpływu na przepisy dotyczące kolizji praw. W przypadku wszelkich sporów wynikających z tej Umowy wyłączną jurysdykcję w pierwszej instancji ma Sąd Okręgowy w Sztokholmie.